Toimintapolitiikkamme

Yleistä

Trafotek Group kehittää, suunnittelee ja valmistaa teollisuuden induktiivisia komponentteja, joiden avulla parannetaan sähkön laatua ja käytettävyyttä sekä kehitetään uusiutuvien energialähteiden hyödynnettävyyttä. 

Turvallisuus, laatu, teknologiajohtajuus ja asiakaslähtöinen toiminta ovat keskeisiä menestystekijöitämme.

Trafotek Group:n visiona on olla ensisijainen kumppani asiakkaillemme, jotka ovat alan johtavia toimijoita omilla toimialoillaan. Toimintamallimme perustuu hyvin läheiseen yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa, teknologiajohtajuuteen ja maailmanlaajuiseen suorituskyvykkyyteen.

Liiketoimintamme kulmakivinä ovat osaamisemme ja pitkä kokemus tehoelektroniikasta ja tehomuuntajista. Liiketoimintamme menestys ja jatkuvuus varmistetaan tarjoamalla kilpailukykyisiä tuotteita, hallitsemalla toimialamme nykyiset ja uudet teknologiat, tehokkaalla tuotannolla ja materiaalien hallinnalla sekä korkealla tuotelaadulla.

Henkilöstömme on ammattitaitoista ja motivoitunutta hallitakseen omat tehtävänsä. Osaamista ja työhyvienvointia seurataan ja kehitetään jatkuvin koulutuksin ja työtyytyväisyyskyselyiden avulla.

Ympäristö-, työ-, terveys- ja turvallisuustietoisuutta (TTT) koulutetaan ja lisätietoja jaetaan säännöllisesti.

Prosessien jatkuva parantaminen varmistaa toiminnan korkean tason niin laadun, ympäristön kuin työturvallisuuden kannalta. Toimitusten jatkuvuus poikkeustilanteissa on varmistettu erilaisin varasuunnitelmin, jotta mahdolliset asiakkaan kokemat haitat saadaan ehkäistyä ja minimoitua.

Yrityksen toiminnoissa otetaan huomioon lakisääteiset vaatimukset sekä toiminnasta aiheutuvat ympäristö- ja TTT-vaikutukset. Jokaisen Trafotekin työntekijän odotetaan toimivan vastuullisesti ja rehellisesti sekä noudattavan näitä periaatteita sekä näihin liittyviä menettelytapoja/määräyksiä ja ohjeita.

Trafotekin toiminta noudattaa kaikkia lakeja ja määräyksiä. Jokaisen työntekijän odotetaan toimivan vastuullisesti, lahjomattomasti ja rehellisesti sekä noudattavan tätä toimintaohjetta ja sen taustalla olevia periaatteita ja ohjeita.

Lainmukaisuus ja avoimuus

Trafotek sitoutuu kaikessa liike- ja muussa toiminnassaan noudattamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä toimimaan hyvänä yrityskansalaisena kaikkialla missä yritys toimii. Kunkin työntekijän odotetaan toimivan Trafotekin toimintaa ja hänen omia tehtäviään koskevien lakien ja määräysten mukaisesti sekä noudattavan Trafotekin periaatteita hyvästä yrityskansalaisuudesta.

Trafotek edistää avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa asiakkaat, muut liikekumppanit, osakkeenomistajat, henkilöstö, viranomaiset, yhteiskunta ja tiedotusvälineet mukaan luettuina.

Ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen

Trafotek tukee ja kunnioittaa YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia. Työntekijät eivät saa rikkoa näitä oikeuksia millään tavoin, suoraan tai välillisesti.

Trafotek tukee Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijöiden perusoikeuksia ja huolehtii näin ollen yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden ylläpitämisestä. Trafotek ei hyväksy minkäänlaista pakkotyötä eikä lapsityövoiman käyttöä. 

Oikeudenmukaiset työsuhdekäytännöt

Trafotek ei syrji ketään rodun, etnisen tai kansallisen alkuperän, ihonvärin, sukupuolen, siviilisäädyn, sukupuolisen suuntautuneisuuden, uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän, poliittisen mielipiteen tai jonkin muun lain suojaaman ominaisuuden perusteella. Trafotek tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet ja työntekijät valitaan ja heitä kohdellaan heidän pätevyytensä ja osaamisensa perusteella.

Trafotek ei hyväksy työntekijöiltään syrjintää, häirintää tai kiusaamista missään muodossa.

Työterveys ja – turvallisuus

Trafotekin tavoitteena on luoda turvallinen työpaikka työntekijöilleen, aliurakoitsijoilleen sekä muille eri toimipaikoissa työskenteleville soveltamalla korkeita työterveys- ja työturvallisuusnormeja. Trafotek Group arvioi prosessejaan varmistaakseen korkean turvallisuustason työn kaikissa vaiheissa. Turvallisuutta edistävien toimenpiteiden tuloksia mitataan ja seurataan. Turvallisuusohjeistus- ja seuranta kuuluvat koko henkilöstön päivittäisiin käytäntöihin. Kukin työntekijä on vastuussa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta ja tarvittaessa henkilösuojaimien käytöstä sekä turvallisuusohjeiden tai -toimenpiteiden noudattamiseen liittyvien puutteiden raportoinnista.

Eturistiriidat

Trafotek odottaa työntekijöiltään täydellistä lojaalisuutta ja että kaikki sen työntekijät toimivat ja käyttäytyvät yhtiön edun mukaisesti.

Työntekijöiden tulee välttää tilanteita, joissa heidän henkilökohtaiset etunsa saattavat olla ristiriidassa Trafotekin etujen kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työntekijöiden ei ole sallittua hyväksyä sidosryhmiltä lahjaa tai vieraanvaraisuutta lukuun ottamatta satunnaista, arvoltaan nimellistä lahjaa tai vieraanvaraisuutta, joka ei aiheuta eturistiriitatilannetta, ja kun se ei aiheuta oikeudellisia tai eettisiä väärinkäytöksiä, eturistiriitaa tai aiheetonta vastavuoroisuuden velvoitetta.

Lahjonnan ja lahjusten torjunta

Yksikään Trafotekin yhtiö tai sen työntekijä ei saa, suoraan tai välillisesti, luvata, tarjota, maksaa, pyytää tai vastaanottaa minkäänlaisia lahjuksia tai kynnysrahoja, kuten rahaa, etuja, palveluja tai muuta asiaa, jolla on arvoa. Tällaiset maksut ja edut voidaan katsoa lahjonnaksi, joka rikkoo paikallista lainsäädäntöä ja kansainvälisesti tunnustettuja periaatteita korruption ja lahjonnan estämiseksi.

Ympäristö

Trafotekin liiketoiminnalla on potentiaalisen suuri, myönteinen vaikutus ympäristöön, erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja edistämällä tehokasta uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja tätä kautta edistämällä ilmastonmuutoksen torjumista. Tuotteemme auttavat asiakkaitamme parantamaan energiatehokkuutta ja käyttämään parempaa energiaa puhdistamalla ja tasoittamalla sähkön virtausta sähköverkoissa.

Trafotek seuraa toimintansa ympäristövaikutuksia ja parantaa jatkuvasti prosessejaan pyrkiäkseen vähentämään käytössä olevien menetelmien ympäristövaikutuksia. Kierrätämme jätteemme ja etsimme jatkuvasti tehokkaampia tapoja ympäristövaikutuksien vähentämiseksi. Jokaisen työntekijän on noudatettava ympäristönsuojelua koskevia periaatteita ja ohjeita.

Laatu

Laatua koskeva suunnittelu käsittää sekä prosessit että tuotteet. Suunnittelun avulla voimme asettaa tavoitteita ja päämääriä, jotka ohjaavat toimenpiteitämme kaikista tärkeimpiin kehityskohteisiimme. Koko henkilöstö kykenee ja on samalla velvollinen antamaan laatua koskevaa palautetta ja toimimaan sen mukaisesti. Korjaavat toimenpiteet ja laadun parantamissuunnitelmat käsitellään osana vakiotyötapoja. Koko henkilöstö saa palautetta laatumittauksista ja niiden tuloksista.

Taloudellisen raportoinnin virheettömyys

Trafotekin taloudellisen raportoinnin on oltava kaikilta merkittäviltä osiltaan virheetöntä ja luotettavaa. Varojen kirjaamatta jättäminen on kiellettyä. Väärien, harhaanjohtavien tai tekaistujen tietojen kirjaaminen on ehdottomasti kielletty. 

Petosten torjunta

Trafotek ei hyväksy vilpillistä käytöstä tai toimintaa, kuten kavaltamista, petosta, väärentämistä tai varastamista. Tällaiset rikkomukset johtavat työsuhteen välittömään irtisanomiseen ja mahdollisiin rikosseuraamuksiin.

Rikkomusten raportointi

Trafotekin työntekijöiden on raportoitava toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta joko omalle esimiehelleen tai yrityksen henkilöstöosastolle. Trafotek tutkii kaikki raportoidut asiat luottamuksellisesti. Trafotek ei ryhdy minkäänlaisiin vastatoimiin periaatteiden rikkomuksesta hyvässä uskossa raportoinutta henkilöä vastaan.

Seuraamukset

Toimintaperiaatteiden rikkominen voi johtaa varoitukseen, työsuhteen päättymiseen ja korvausvelvollisuuteen. Luonteeltaan rikollinen periaatteiden rikkomus voi johtaa myös rikosseuraamuksiin, kuten sakkoihin tai vankilatuomioon.

Toimeenpano

Trafotek soveltaa näitä periaatteita aktiivisesti, edistää niiden täytäntöönpanoa viestittämällä niiden sisällöstä työntekijöilleen tehokkaasti ja valvoo niiden noudattamista yhtiön sisällä.

Toimittajat ja liikekumppanit ovat tärkeä ja olennainen osa yhtiön tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvoketjua ja heidän edellytetään noudattavan samoja korkeita juridisia ja eettisiä normeja sekä liiketoiminnan käytäntöjä, joita Trafotek itsekin noudattaa. Trafotek edistää näiden periaatteiden soveltamista valvomalla toimittajiensa ja liikekumppaneidensa toimintaa.

Yhtiön johtokunta arvioi periaatteiden soveltuvuutta vuosittain ja päättää tarvittaessa muutoksista tai tulkinnoista.

 

Suomi, Kaarina, 29.09.2016